Regulamin Klubu Malucha

Regulamin organizacyjny

Żłobka

Niniejszy Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa Dzieci. Prosimy o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

Informacje podstawowe

1. Żłobek Wesołe Krasnoludki, zwana dalej placówką, mieści się przy ul. Prowiantowej 17 lok. 1 w Białymstoku 
2. Placówka sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 1 roku do 4 latek. 
3. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Placówka może liczyć maksymalnie 35 dzieci, z zachowaniem ustalonej opieki, tj. jedna wychowawczyni - 8 podopiecznych.
5. Zajęcia dodatkoe są organizowane w ramach czesnego

Bezpieczeństwo dzieci

 

6. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. 
7. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
8. Rodzic ma obowiązek oddawania dziecka opiekunowi w szatni i odbierania dziecka z placówki z rąk opiekuna w szatni.
9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka zdrowe dziecko.
10. Dzieci chore lub z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane do Żłobka.
11. W przypadku powrotu dziecka po chorobie wymagane jest zaświadczenie od lekarza o możliwości uczęszczania do placówki.
12. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

Organizacja

13. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka i przybory toaletowe.
14. Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci.
15. Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki:

 • Śniadanie
 • Zupa
 • Drugie danie
 • Podwieczorek
kaszka, mleko, owoce i przekąski dodatkowo
16. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci (np. alergie). Jeśli dziecko nie korzysta z oferowanych przez placówkę posiłków, rodzice są zobowiązani je dostarczyć.

 

Opłaty

17. Opłata (czesne) za pobyt dziecka wynosi:700 zł.

 • wg cennika podanego na stronie internetowej,
18. Cena dziennego (dieta dzienna) wyżywienia wynosi 7 PLN. 
19. Odliczana jest stawka żywieniowa w kwocie 7 zł/dzień za czas choroby lub urlopowania dziecka powyżej 5 dni nieobecności.
20. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne z góry na następny miesiąc - do ostatniego dnia każdego miesiąca. Brak dokonania opłaty w terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 5 - dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego. 
21. Opłata stała, bezzwrotna w przypadku umowy z wyżywieniem wynosi 700zł, w przypadku umowy bez wyżywienia - 550zł.
22. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy placówki skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości:
 • 10 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce

23. W bardzo nagłych, uzasadnionych losowo przypadkach placówka oferuje możliwość odpłatnego transportu dziecka na terenie Białegostoku do miejsca wskazanego przez Rodzica/Opiekuna. Transport ten jednak może mieć miejsce tylko po godzinach działalności placówki. Opłata za ww. usługę wynosi wg. cennika taxi( nie mniej niz 20 PLN)
24. Wszelkie opłaty na poczet placówki wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy lub gotówką bezpośrednio w kasie placówki.

 • Nr konta bankowego

 • 42 2490 0005 0000 4500 4583 5032


(w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego)

25. Z zastrzeżeniem sytuacji gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie placówki, wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne.

 

Postanowienia końcowe

26. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę placówki zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
27. Pracownicy placówki zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.
28. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy z placówką.Wyprawka

 

 • Śliniaczki
 • Ręczniczek
 • Pieluchy jednorazowe
 • Podkład jednorazowy na przewijak
 • Chusteczki „mokre” 3 paczki miesięcznie
 • Krem przeciw odparzeniom
 • Krem (z filtrem UV lub ochronny tłusty – zależnie od pory roku)
 • Zestaw do karmienia (butelki na mleko i/lub sok, kubeczek „niekapek”)
 • Smoczek (jeżeli dziecko używa)
 • Pieluszka lub inna ulubiona przytulanka dziecka jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do zasypiania z nią
 • Kaszka, mleko ( jeżeli dziecko pije)

PROSIMY O PODPISANIE WYPRAWKI.

Zapewniamy nową pościel dla każdego Krasnoludka.