Pliki do pobrania

Tutaj znajdą się pliki do pobrania .
Jeżeli tylko bedzie taka potrzeba :)


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG w ŻŁOBKU „ WESOŁE KRASNOLUDKI” W BIAŁYMSTOKU

Zawarta w dniu………..……. pomiędzy Dyrektorem „ Wesołych Krasnoludków” ul. Prowiantowa 17 lok.1 15-707 Białystok Panią Agnieszką Porowską, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka Panią/Panem…………………………………………………………………………………................ ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) Zamieszkałą(-ym) . .................................................................................................................... . (adres zamieszkania)

Seria i numer dowodu tożsamości............................... PESEL ..................................... Zwanym w dalszej treści umowy „Rodzicem”. Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko ............................................................... ur. ......................... z usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych Punktu Przedszkolnego „ Wesołe Krasnoludki ”, zwanego w dalszej treści umowy „ punktem przedszkolnym”.

§ 1

Umowa zostaje zawarta na okres od............................. do ................................. .

§ 2

1.Rodzic zobowiązuje się do : a) wpłacenia przy podpisaniu umowy jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej 100 zł ( słownie: sto złotych ) b) ponoszenia co miesięcznej opłaty czesnego, które nie podlega zwrotowi i wynosi: - 700 zł ( słownie: siedemset złotych ) - ( odliczana jest stawka żywieniowa w kwocie 7 zł/osobodzień za czas choroby lub urlopowania dziecka powyżej 4 dni nieobecności). c) czesne jest płatne z góry za dany miesiąc do 5 dnia miesiąca  na konto bankowe . Numer rachunku 42 2490 005 0000 4100 6946 5032

§3

  1. Żłobek zobowiązuje się do: a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U. z 2011 r. nr. 45 poz. 235 z późn. zm.) b) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce c) sprawowania opieki nad dzieckiem adekwatnej do jego wieku i potrzeb rozwojowych d) wspomagania wychowawczej roli rodziny.
  2. . Żłobek, w ramach czesnego, umożliwia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach :

a)plastycznych,

b) muzycznych,

c) opieka logopedyczna ( w miarę potrzeb),

d)imprezy i uroczystości okolicznościowych odbywające się na terenie placówki.

3. Żłobek oferuje naukę języka angielskiego ( za dodatkowa opłatą)

  1. Żłobek zapewnia 4 posiłki dziennie:

a) I śniadanie,

b) II śniadanie,

c) Obiad-I i II danie + deser

d) Podwieczorek

  1. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowanie żłobka określa Regulamin i Statut( dostępne u Dyrektora placówki lub na stronie internetowej).

§4

W ramach niniejszej umowy Rodzic zobowiązuje się:

a) respektować zasady pobytu dziecka w żłobku

b) współdziałać z personelem w zakresie kształcenia i wychowania dziecka

c) przyprowadzać do żłobka tylko zdrowe dziecko

d) informować personel o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka

e) niezwłocznie informować placówkę o zmianie miejsca zamieszkania lub zameldowania dziecka

f) osobistego przyprowadzenia i odebrania dziecka po zakończeniu zajęć lub pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej, pełnoletniej

g) informować dyrektora lub wychowawczynie o każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby- w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8.00

h) terminowego uiszczenia opłat za pobyt dziecka w żłobku

§5

  1. Żłobek świadczy usługi przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku
  2. Rodzic zobowiązuje się przyprowadzić dziecko i odebrać w godzinach pracy punktu. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

§6

W przypadku zmiany odpłatności za korzystanie ze żłobka, dyrektor zobowiązany jest do sporządzenia aneksu do niniejszej umowy i przedstawienia go do podpisania Rodzicowi dziecka w terminie poprzedzającym wejście w życie nowych stawek opłat,

§7

  1. Podstawą do rozwiązania umowy może być:

a) nie uregulowanie przez Rodziców dziecka wymaganych opłat

b) nie zgłoszenie się dziecka przez okres 5 dni, od dnia, w którym zgodnie z zawarta umowa dziecko rozpoczyna korzystanie z usług przedszkola , gdy rodzice nie powiadomią dyrektora placówki o przyczynie nieobecności

c) wypowiedzenie niniejszej umowy przez Rodzica dziecka z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia

d) porozumienie stron w każdym czasie

  1. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
  2. W przypadku rozwiązania umowy w ciągu trwania miesiąca, opłata stała( czesne) nie podlega zwrotowi

§8

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia stron, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Białymstoku, Treść niniejszego porozumienia nie stanowi zapisu na sąd polubownie.

§9

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………… ………..…………………………

( podpis dyrektora placówki) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się ze Statutem i Regulaminem punktu przedszkolnego.

………………………………….. ………………………………………

( miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych oso0bowych swoich i dziecka w celach związanych z realizacja niniejszej umowy. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej i w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych punktu przedszkolnego.

………………………………….. ……………………………………

( miejscowość i data) ( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

*