Ogłoszenia

UWAGA RODZICE

Zgodnie z art.ll4 ust.l pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. lJ. z 2021 r. poz. 1082) Prezydent Miasta zarządzeniem Nr 40/22 z dnia 14 stycznia
2022 r. określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupelniaj4cego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok.

Do 17.02.0202r. do godz 15:00 proszę składać deklarację o o kontynuowaniu nauki dziecka na następny rok, deklaracja jest dostępna w zakładce pliki do pobrania.

Termin postępowania rekrutacyjnego od 21 lutego 2022 r.do 10 marca do godz. 15:00